Následující ukázka pochází z připravované publikace “Politický voják: Prohlášení” (včetně Deklarace principů Mezinárodní Třetí pozice) autora Dereka Hollanda.

Nový úvod

„Od prvního vydání díla „The Political Soldier: A Statement“ uplynulo již přes deset let. Od blízkých přátelů slýchávám, že by si jeho reedice zasloužila novou předmluvu i nový obal, tímto tedy tak činím.

Téměř okamžitá pozitivní odezva Politického vojáka v anglických nacionalistických kruzích přetrvává k nezměrnému úžasu autora i do dnešních dnů, kdy ovlivňuje novou generaci stoupenců Třetí pozice. Popularita tohoto díla se neomezuje výhradně na Anglii, to si totiž našlo cestu i do zemí, v nichž síly revolučního nacionalismu rozpoznaly potřebu tradicionalistické koncepce životního zápasu. V roce 1994 se objevuje ve Francii a v Litvě, přičemž zejména ve druhém případě se jednalo o potěšující zprávu v návaznosti na politické změny ve východní Evropě a úspěch polského vydání, publikovaného roku 1993 ve Varšavě.


Reedice se doslovně drží originálního znění díla, ačkoli v některých případech se změny vskutku nabízely. Došli jsme ovšem k závěru, že dílčí úpravy by se týkaly pouze některých detailů (inflace a nezaměstnanost mohou růst nebo klesat, politické strany přicházejí a odcházejí), žádný z nich by však nijak nemohl změnit hlavní poselství celého díla, a to, že v prvé řadě je třeba podstatně změnit přístup k boji, životu a osudu celkově, což značí, že nemůžeme očekávat jakoukoli změnu celkového politického kursu evropských zemí, dokud Nový člověk, připomínající obra na horizontu, schopný vytvořit nový společenský řád, nepovstane a nevybuduje jej nikoli na základě několika odstavců či pododstavců nějakého abstraktního politického manifestu, nýbrž v souladu s objektivně platnými principy víry, jíž se člověk řídí, odvozující své učení z věčného Božského Zákona.

Kdybychom si totiž nebyli vědomi klíčového poselství tkvícího v absolutnosti, neměnnosti a nadčasovosti našeho díla, mohli bychom se snadno ocitnout tváří v tvář zradě, spočívající v partajnických omezeních, posedlosti mediální image a intrikách osob posedlých falešným pozlátkem liberální demokracie.

Nový člověk tedy není jenom tím, kdo stojí v cestě zradě, nýbrž jedinou alternativou vůči garantované zradě. Nový člověk je poslem Nového společenského řádu, jeho příchod v nejklíčovějším období historie není ani v nejmenším nějakým reliktem minulosti. Mnozí docházejí k chybnému závěru, že když se veřejně přihlásí k našim hodnotám, mohou v tichosti dále vést degenerovaný soukromý život. Netýká se to našeho sklonu k hříchu, jako spíše nechuti si připustit jeho existenci v našich životech a pokusit se mu vzdorovat prostřednictvím bolestivého celoživotního boje.

Neuvědomíme-li si existenci hříchu a připustíme-li rozpor mezi našimi veřejnými názory a osobními skutky, dostáváme se na dráhu pokrytectví, jež dláždí cestu lsti a zradě. Nový člověk tedy nutně musí být člověkem morálním, neboť jedině tak v sobě nalezne vnitřní klid a sebevědomí nezbytné k boji se světem a jeho vládnoucími silami, aniž by se obával smrti.

Setkal jsem se s názory, že Politický voják volá po vytvoření kasty svatých válečníků. Ano, je tomu tak. Vidíte v tom snad nějaký problém? Nikdo ani na moment nemůže zapochybovat o tom, že k naplnění tohoto maxima je třeba nezměrné vůle a odhodlání, nejedná se však o vskutku ušlechtilý cíl? Světec usiluje o cíle, jež jsou ušlechtilé a opravdové, k jejichž dosažení užívá čistých a obdivuhodných prostředků. Co by to bylo za politického militanta, jenž by netoužil po dobru, pravdě, čistotě a obdivu? Někdo může poznamenat, že politika je příliš špinavá na to, aby něco podobného bylo uskutečnitelné.

Je pravdou, že v moderním světě se politika stala opravdu odpornou záležitostí, pokud však přesto neusilujeme o dobro a pravdu, čistotu a obdivuhodnost, takřka nevyhnutelně skončíme zabořeni ve stoce politické špíny, jež zaplavuje naše evropské dědictví. Kdo může naslouchat politikům, kteří lžou, švindlují, podvádějí své ženy, přítelkyně a přátele, politikům, jejichž cíle se mění v návaznosti na jejich ambice, oportunismus a chamtivost? Kdo může takové lidi následovat v jejich víře? Právě proto musí Nový člověk zářit jako jasný maják v nekonečných temnotách: svými slovy, svými činy i svým jednáním. V žádné jiné oblasti není větší potřeby čistoty myšlení a jednání nežli ve vyjadřování svých myšlenek.

První vydání Politického vojáka bylo publikováno pod křídly Národní fronty, skupiny, jíž autor opustil již před mnoha lety a která se naprosto vypařila z politického života země. Díky Bohu. Nepřežila, neboť zaměnila Ideu a prostředky. Idea je spirituálního, takřka Božského rázu, zatímco prostředky jsou umělé a liší se od sebe vzrůstající či klesající schopností převést onu ideu do praxe. Idea zůstává čistou i tehdy, ukáže-li se, že její nositel je zkažený a uhnívající. Pravda zůstane navždy pravdou i ve světě plném lhářů. Výhradní účel existence nositele je služba myšlence. Pokud tak v určitém momentu přestane činit, musí být v jejím dobru zlikvidován.

Nemůžeme si nepovšimnout, že svět se za posledních deset let dramaticky změnil. Sovětský svaz je již viditelně mrtev, euthanasie (čti snaha o zabíjení starých lidí v mezích zákona) se v několika parlamentech evropských zemí přiblížila svému konečnému vítězství, AIDS kosí zvrhlíky celého světa, zatímco Morální řád je již dlouho zesměšňován či ignorován; hnutí New Age se snaží zaplnit vzniklé celosvětové duchovní vakuum, jedná se však o šarlatánskou životní filosofii, jež ve skutečnosti není ničím jiným než čarodějnictvím a satanismem, oblečeným do hávu nové atraktivní cesty životem. Ano, svět se vskutku změnil, a i nadále se bude měnit k horšímu. Je dnem ze dne neutěšenějším a nesnesitelnějším.

Právě tento proces dezintegrace a dekadence zvyšuje, nikoli snižuje potřebu vytvoření Nového člověka, Politického vojáka. Upřímně řečeno jej potřebujeme více než kdykoli předtím. Hodnoty pravdy a opravdovosti nejen, že mizí z dohledu, rostoucímu množství lidí se navíc jeví být nepochopitelnými, což je nevyhnutelný důsledek světa prosyceného jedem liberalismu, ať již kteréhokoli druhu. Pokud Politický voják nepovstane za pravdu a nepoukáže na opravdové hodnoty, kdo jiný tak učiní? Jaká budoucnost pak čeká naše rodiny, naše národy a naši kulturu?

Průměrný člověk, jenž je na každém rohu konfrontován s nespravedlností a zneužíváním, si obvykle jen zabrblá pod vousy: „Co s tím nadělám?“ Odpověď je až děsivě jednoduchá: je třeba BOJOVAT, BOJOVAT a JEŠTĚ JEDNOU BOJOVAT! Zúčtujte s bezpáteřností a zbabělostí charakterizující náš věk.

Rozviňte zástavy pravdy, heroismu a obětavosti. Staňte se válečníky a světci, kteří jednou z této země učiní místo hodné lásky a respektu. Žijte svůj život, aby i ostatní mohli žít, a žijte jej velkolepě. Zažehněte plamen svaté války, jež očistí naši duši a mysl a navždy z našich řad vypudí zrádce a zbabělce! Bojujte s odvahou, železným odhodláním a šťastným srdcem až do konečného vítězství!

Derek Holland

Londýn, 1994

– –

Převzato od https://deliandiver.org/2011/09/derek-holland-politicky-vojak.html