Historické pozadí stavovského státu

Výkonná moc (exekutiva) České spolkové republiky (ČSR)

Spolkový president Spolkový president je volený v tajných volbách dvoukomorovým spolkovým Parlamentem na zákonem danou dobu, je současně předsedou ústřední (centrální) Spolkové vlády. Členové vlády – nemusejí být členy Parlamentu – jmenuje je předseda vlády (president České spolkové republiky); při jejich volbě záleží na volném výběru presidenta, jejich počet je Číst více…

Historické pozadí stavovského státu

Zákonodárná moc České spolkové republiky (ČSR)

Stavy ve stavovské společnosti Profesní stavovské kurie tvoří základ struktury politicko-sociálního zřízení stavovského státu, legitimizují stavovský stát. Stavovské kurie jsou stavy (cechy) zaměstnavatelů, zaměstnanců a svobodných povolání, církve, jakož i stavy zemědělských rolníků, spolu se stavy velkostatkářů, kam patří i česká a moravská historická šlechta. Grémia stavů – na základě Číst více…

Historické pozadí stavovského státu

Česká spolková republika (ČSR)

Moderní český stát zdědil území v historických hranicích Českého království, kodifikovaných mezinárodními úmluvami, naposledy k roku 1993. Naším cílem je napravit poruchu organického vývoje státu a národa po systému liberální demokracie, ale i po předchozích politických systémech. České království v sobě obsahuje země Čechy (Bohemii), Moravu a Slezsko; neexistují zde Číst více…

Historické pozadí stavovského státu

Nástin autoritativního stavovského státu s demokratickými prvky pro český národ

Národ musí respektovat minulost, být nositelem životně pozitivních tradic a mít úctu k práci svých předků. Tento odkaz s citem rozvíjet, nikoliv zavrhovat. Inspirací pro český národ by měla být Svatováclavská tradice, v níž jsou křesťanské morální hodnoty více než patrné. Rovněž je třeba stále více zdůrazňovat – a vlastně Číst více…

Historické pozadí stavovského státu

Historické pozadí stavovského státu

Jako východisko z ekonomického a morálního marasmu neomarxistického liberalismu, se nabízí vize stavovské, autoritativní společnosti s co nejširší subsidiaritou a s demokratickými prvky vlády, jejíž předobraz lze spatřit ve společnosti předosvícenské, tzv. stavovské feudální společnosti, kde byl autoritou z Boží milosti král, popřípadě i stavovský sněm. Pro zdárně se vyvíjející Číst více…