Zásady národní revoluce

Autor: Konrad Sitnik – NOP (1994) Co znamená 150 let v dějinách lidstva – nic. A přesto se za tu dobu stala spousta zla. Jestliže porovnáme těchto 150 let s historií lidského druhu, pak je možné říci, že změny které se odehrály v rámci našich společností, jsou revolucí – revolucí Číst více…

Zákonodárná moc České spolkové republiky (ČSR)

Profesní stavovské kurie tvoří základ struktury politicko-sociálního zřízení stavovského státu, legitimizují stavovský stát. Stavovské kurie jsou stavy (cechy) zaměstnavatelů, zaměstnanců a svobodných povolání, církve, jakož i stavy zemědělských rolníků, spolu se stavy velkostatkářů, kam patří i česká a moravská historická šlechta. Grémia stavů – na základě zákonem dané lhůty dochází k volbám do vedení Číst více…

Česká spolková republika (ČSR)

Moderní český stát zdědil území v historických hranicích Českého království, kodifikovaných mezinárodními úmluvami, naposledy k roku 1993. Naším cílem je napravit poruchu organického vývoje státu a národa po systému liberální demokracie, ale i po předchozích politických systémech. České království v sobě obsahuje země Čechy (Bohemii), Moravu a Slezsko; neexistují zde žádné Číst více…

Historické pozadí stavovského státu a jeho dvě varianty

Jako východisko z ekonomického a morálního marasmu neomarxistického liberalismu, se nabízí vize stavovské, autoritativní společnosti s co nejširší subsidiaritou a s demokratickými prvky vlády, jejíž předobraz lze spatřit ve společnosti předosvícenské, tzv. stavovské feudální společnosti, kde byl autoritou z Boží milosti král, popřípadě i stavovský sněm. Pro zdárně se vyvíjející stát Číst více…

Nástin autoritativního stavovského státu s demokratickými prvky pro český národ

Národ musí respektovat minulost, být nositelem životně pozitivních tradic a mít úctu k práci svých předků. Tento odkaz s citem rozvíjet, nikoliv zavrhovat. Inspirací pro český národ by měla být Svatováclavská tradice, v níž jsou křesťanské morální hodnoty více než patrné. Rovněž je třeba stále více zdůrazňovat – a vlastně rehabilitovat Číst více…

Z programu Národní demokracie: organizace státního života – stavovský stát

Politická strana Národní demokracie v roce 2018 přejala ideu stavovského státu do svého programu pro 2018 – 2048, jak uvádí. Pojďme se podívat, co se píše na jejich stránkách o stavovském státu:  “Konečný stav působení naší politické strany spojujeme s dosažením nové organizace státního života, zavedení stavovského státu. V tomto uspořádání dojde k mnoha pozitivním Číst více…

Manifest mezinárodní Třetí pozice

Manifest mezinárodní Třetí pozice je duchovně motivovaný pohled na svět, který odmítá přijatou moudrost moderního světa, že všechny národy a kultury jsou navždy odsouzeny k volbě mezi levicí a pravicí, socialismem a kapitalismem. Třetí pozice, založená na důkladném poznání lidské přirozenosti a jejich zájmů, neusiluje o životaschopný centrismus, ale o Číst více…

Stavovskou demokracií za pořádek ve státě

Z liberalismu se zrodila republika, která se stala zdrojem svárů, neplodných agitací a všeho špatného, co oslabuje existenci demokracie. Jedině stavovská demokracie, kde jsou si všichni rovni v právech, povinnostech a zodpovědnosti úměrně ke svým úkolům, může státy křesťanské Evropy přiblížit k ideálnímu stavu Božího království na zemi, ve kterém Číst více…

Stavovský stát, idea a historie

Diskusní příspěvek Václava Ryneše na semináři “Stavovský stát, idea a historie” Vážené dámy a pánové, na začátku diskusního příspěvku na téma „Stavovský stát, idea a historie“ chtěl bych nejdříve poděkovat pořadatelům za zvolené téma, které v období komunistické totality bylo spojováno s něčím temným v dějinách Československa. Dovolte mi, abych Číst více…

Manifest generála Radoly Gajdy

Bratři a sestry! Myšlenkový i politický rozklad liberalistických a socialistických nauk vyvolal v celém takřka světě tak mohutnou obrodu nacionalismu, že ani jedna z čelných zemí evropských nezůstala nedotčena touto novou a plodnou duchovní vlnou. Došla nejprve uskutečnění v Itálii, kde její vzmach odpovídal přirozenému temperamentu italskému. Je vidět, že Číst více…

Stavovský stát 2021