Mezinárodní Třetí pozice je duchovně motivovaný světový pohled, který odmítá přijímanou moudrost moderního světa, že všechny národy a kultury jsou navždy odsouzeny k volbě mezi levicí a pravicí; nejrůznějšími formami socialismu a kapitalismu. Třetí pozice, založená na důkladné znalosti lidské přirozenosti a jejích zájmů, nehledá životaschopný centrismus, ale způsob myšlení a akce, který skutečně překračuje sterilní nenávist moderního světa. Třetí pozice je politickým přesvědčením 21.století.

Obsah deklarace:

  1. PRVENSTVÍ DUCHA
  2. MRAVNÍ ŘÁD
  3. OPOZICE PROTI MATERIALISMU
  4. SIONISMUS A PALESTINSKÝ LID
  5. IDEÁL VLÁDY LIDU
  6. RASOVÁ A KULTURNÍ ROZMANITOST
  7. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
  8. HROZBA VLÁDY PENĚZ
  9. POSTOJ TŘETÍ POZICE K SOUKROMÉMU VLASTNICTVÍ
  10. SVĚTOVÁ NÁRODNOSTNÍ REVOLUCE

– – –

PRVENSTVÍ DUCHA

Je nedílnou součástí naší politické tradice, že člověk je, zcela zjevně, komplexem Ducha a hmoty, a že prvenství leží právě na Duchu. Bez všudypřítomné duchovní revoluce – metody očisty a zlepšování se, kterou jednotlivec vykonává pro život – se naši bojovníci nebudou lišit v žádném podstatném smyslu od zdegenerovaných, kteří dali vznik hrůzám moderního světa, a kdo jednali na čistě materialistickém pojetí života a historie. Je to přesvědčení Třetí pozice, že celosvětové národní revoluce může být dosaženo pouze formováním nového člověka, bojovníka, který praktikuje to, co káže. Takový nový člověk musí ztělesňovat náš ideál takovým způsobem, aby v sobě působil jako nejvyšší forma propagandy pro Třetí pozici ve společenství, ve kterém žije a pracuje. Stejně tak je přesvědčením Třetí pozice, že nádhera Evropy, vnímaná historicky a kulturně, má své kořeny v doktríně a praxi křesťanské víry. Pokud má tedy Evropa znovu získat smysl pro osud a poslání, musí se vrátit upřímně a bezvýhradně ke křesťanské víře. Jak každý jednotlivec rozvíjí své duchovní kvality, Evropa se tím posouvá směrem k Novému Impériu (IMPERIUM EUROPAEUM).

MRAVNÍ ŘÁD

Protože degenerace moderního světa je založena na nemorálnosti a amorálnosti, je důvodem, že svět regenerace může být postaven pouze na morálním řádu a křesťanských hodnotách. Třetí pozice je přesvědčena, že je nezbytné, aby lidé pochopili, že na rozdíl od propagandy sdělovacích prostředků současné společnosti existuje v našem světě pravé a falešné, správné a škodlivé, dobré a špatné, a nikoli řada stejně platných názorů a možností (relativismus), jak tvrdí materialisté. Aby měl morální řád nějaký skutečný význam, musí být nutně založený na neměnném principu, že jen pravda má skutečná práva.

Jelikož je rodina prvořadým prvkem a stavební jednotkou každé zdravé společnosti, vyplývá z toho, že její síla a jednota jsou nezbytné pro stabilitu, štěstí a rozvoj národa ve všech jeho aspektech, hmotných i duchovních. Z tohoto důvodu se Třetí pozice staví proti všem a všem agenturám a politikám, které se snaží jakýmkoli způsobem omezit, podkopat nebo zničit rodinný život. Kromě toho věříme, že zdravé společnosti a velké rodiny jdou ruku v ruce; proto se domníváme, že stát je povinen učinit vše, co je v jeho moci, aby se velké rodiny staly normou v naší společnosti.

Třetí pozice tvrdí, že je zcela proti „legalizaci“ potratů, umělé antikoncepci, eutanazii, rozvodům, homosexualitě, genetickému experimentování na lidech v jakémkoli věku a to i na zvířatech, protože je to v rozporu s Božím zákonem a objektivní pravdou a je to do očí bijící chování a zcela neguje životní principy Třetí pozice jako ideologie a způsobu života. Třetí pozice také prohlašuje, že pro to, aby tento morální řád vznikl, je životně důležité, aby mladé i budoucí generace čerpali znalosti nejen z knih, ale také skrze cesty sebeobětování a snahou o duchovní dokonalost, které dávají vyrůst ctnostným a čestným individualitám. Tímto způsobem vychováme lidi kvalitativně nadřazené ve všech ohledech oproti stále odlištěnějším hordám, ve které se záměrně proměňují všichni skrze současnou „výchovu“.

OPOZICE PROTI MATERIALISMU

Francouzská revoluce (1789)1 byla primární událostí, která přivedla filosofický materialismus na světovou scénu. V následujících dvou stoletích síla organizovaného naturalismu ve všech svých rozmanitých podobách – tj. systematická tendence popírat realitu duše a ducha v teorii i praxi – neustále roste do takové míry a hrozby, že pohltí celý svět. Materialismus ve válce s Duchem na sebe vzal mnoho podob; někteří podporovali jeho cíle s velkou precizností, zatímco jiní tak činili s mnohem menší rafinovaností, ovšem všichni se přičinili ve větším nebo menším měřítku, ke stále rostoucímu utrpení lidstva. Naturalistické směry, které v naší době napáchaly největší škody, můžeme vyjmenovat: Svobodné zednářství, liberalismus, nihilismus, kapitalismus, socialismus, marxismus, anarchismus, modernismus a New Age. Každý z těchto proudů má jako základ materialismus a ukázal se v praxi jako filosoficky nesprávný a zcela zdiskreditovaný. Třetí pozice tyto směry bezvýhradně odsuzuje a potvrzuje, že opozice vůči všem formám materialismu je ústředním bodem ideologie Třetí pozice.

SIONISMUS A PALESTINSKÝ LID

Sionismus jako organizované politické hnutí je staré víc než jedno století, a přesto už před více než stoletím vybudoval mocenskou strukturu kolosálních rozměrů, která obklopila téměř celou zeměkouli a dnes tomu není jinak. Tato struktura zahrnuje nejen nezákonný izraelský stát zřízený na ukradené palestinské zemi, ale také mocenské základny, které sionisté vybudovali v oblastech politiky, ekonomiky a médií, zejména v USA a Evropě.

Netřeba dodávat, že tato mocenská struktura existuje, aby sloužila a rozšiřovala zájmy mezinárodního židovstva 2, a to lze provést pouze na úkor domorodého obyvatelstva, které ztratilo kontrolu nad svými zeměmi ve prospěch této diskriminační světomafie.

V Palestině na sebe vzala sionistická kontrola brutální a zjevnou podobu, zatímco na Západě měla tendenci být ve svých metodách mnohem mírnější; metody ať nyní ustoupí stranou, výsledek je stále stejný. Zatímco existuje sionistické světové dominium, našim národům jsou upírány práva na svá národní sebeurčení. Je to nesnesitelné postavení a nemůže být nadále upíráno. Třetí pozice potvrzuje, že je rozhodně proti politickému, ekonomickému a územnímu imperialismu sionistického hnutí a prohlašuje, že všechny národy mají právo zcela určovat svůj osud a to jak bez přímého, tak i nepřímého vlivu sionistické moci.

Třetí pozice také odmítá palestinský loutkový stát, který byl zřízen na příkaz mocností, které stojí za Novým světovým řádem, neboť jeho samotná existence neguje základní víru palestinského národního hnutí: že celá Palestina má být řízena jejími skutečnými obyvateli, Palestinci. Každá smlouva, jakákoliv politická diverzita, která popírá tuto zásadu v její bezúhonnosti, je nutně nespravedlivá a musí být proti všem, kdo hledají pravý mír a spravedlnost.

IDEÁL VLÁDY LIDU

Jádrem přesvědčení Třetí pozice je, že harmonie a mír uvnitř národů a mezi národy se může pravdivě uskutečnit pouze tehdy, když každý národ usiluje o vytvoření nezbytné jednoty, která přesahuje skupinové nebo vlastní zájmy.

Příliš dlouho byl osud národů jen hračkou ať již zkorumpovaných, tak dřív nebo později zkorumpovatelných politických stran, mocenských klišé a přímých tyranů; je nyní naléhavější než kdy jindy, aby hmotná a duchovní integrita národů a kultury vstoupila do své vlastní podstaty bytí.

Přesvědčení Třetí pozice je, že této vitální jednoty lze dosáhnout pouze prováděním důkladného programu decentralizace, zejména v politické sféře, kde je moc stále centralizována ze dne na den. Tento program politické decentralizace nazýváme “všeobecnou vládou”.

Ve své podstatě se jedná o systém samosprávy lidí, který začíná na úrovni nejnižšího sociálně-životaschopného celku (pozn.: u nás je to obec) a rozšiřuje se o řadu organicky propojených struktur až na národní úroveň. Je to přímá účast celé dospělé populace v rozhodovacím procesu – lokálním, regionálním i národním – a čerpá svou sílu ze skutečnosti, že všichni lidé vyjadřují svá přání a mají je řešit řádně jmenovaní zástupci lidu. (Pozn.překl.: jinými slovy se jedná o decentralizovaný stavovský stát bez politických stran, kdy zástupci lidu jsou zvolení představitelé dané třídy – stavu).

Lidé však musí jednat v rámci přirozeného mravního zákona, pokud mají být jejich přání platná; to znamená, že lidé neučiní „pravdu“ díky hlasování, jejich politické činy musí odpovídat objektivní pravdě. Kdyby tomu tak nebylo, byli bychom konfrontováni s bludnými názory lehce manipulovatelné majoritní většiny, kde se odhlasovaná „pravda“ může lišit ze dne na den, podle nálady lidí (pozn.: tzv.přímá demokracie).

Třetí pozice tvrdí, že všechny zdravé společnosti jsou postaveny na uznání Božího Zákona a “práv Pravdy”, a nikoli na občanských ústavách a zákonech práv, které byly založeny a uvaleny na naše národy na základě nepřátelských zájmů usilujících o podporu liberalismu a relativismu.3 Ohledně morálních zásad si bereme za vzor (tradiční) morální učení Církve.

RASOVÁ A KULTURNÍ ROZMANITOST

Lidský druh je tvořen mozaikou různých ras a kultur, což je zcela v pořádku, a přesto jsou zde neuvěřitelní šílenci, co chtějí zničit toto bohatství a rozmanitost lidského druhu, aby je nahradili masou bez kořenů, postrádající svou identitu a historii. V takovém světě přípomínající noční můru by slova jako rasa, národ a kultura přestaly mít význam.

Jinými slovy, tento nucený multikulturalismus a multirasismus se snaží zničit živnou půdu, v níž mají všechny národy své kořeny, svou identitu, své bytí. Třetí pozice odmítá všechny pokusy uvalit na lidstvo tuto nelidské podrobení se. Třetí pozice trvá na tom, že je zdravé a Bohem posvěcené, aby lidé měli pravou lásku a upřednostňovali jedince svého vlastního druhu; stejně tak trvá na tom, že tento zdravý instinkt musí být doplněn upřímným respektem k těm, kteří mají odlišnou rasu či kulturu a jednají na stejném principu.

V důsledku toho Třetí pozice podporuje koncept rasového separatismu, při němž různí lidé a kultury spolupracují v atmosféře úcty a porozumění k jejich vzájemnému prospěchu a chrání se navzájem od multirasové a multikulturní propasti. V boji za zachování lidské rozmanitosti bude hrát významnou roli opětovné usídlení ras v zemích svého původu a přímo napomůže boji za vybudování mírumilovnějšího světa.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Každý rozumný jednotlivec kdekoli na světě chce žít v prostředí, které je obojí, krásné i zdravé. Vzhledem k tomu, že členy Třetí pozice je stále více lidí z celého světa, vyplývá z toho, že jsme odhodláni zajistit, aby všechny národy a kultury jednaly tak, aby zachovaly krásu a rovnováhu světa, kterou všichni sdílíme, k našemu vzájemnému prospěchu. Tato touha však nevyžaduje vytvoření všemocných globálních policejních orgánů – jako jsou ekofanatici či zastánci New Age – ale spíše vytvoření skutečného porozumění mezi národy a jejich potřebami.

Flóra, fauna a velké vodní toky existují ve složitém a dynamickém vztahu, který umožňuje lidstvu žít a rozvíjet se. Je jednoznačně v zájmu všech zachovat tento životodárný vztah. Z tohoto důvodu Třetí pozice potvrzuje, že bude působit jako tělo, které se bude bránit zničení našeho společného domova, ať už to činí chamtivé kapitalistické korporace; maniaci zastávající industrializaci přírody skrze socialismus; dravé mezinárodní bankovní domy; nebo protagonisti Nového světového řádu (NWO).

Člověk má prvenství nad přírodou Božským právem, ale tento primát se musí spravovat, musí se s ním hospodařit a předávat toto dědictví i budoucím generacím. Třetí pozice je přesvědčena, že ve zdravém společenském pořádku je třeba dosáhnout rovnováhy mezi venkovem a městem. Venkov je sám o sobě zdaleka zdravějším, neboť má vše, co je životně důležité, ale to neubírá na tom, že doplňující urbanismus – tvořený vesnicemi, obcemi, městy, centry s technologickým pokrokem, lehkým průmyslem a výzkumnými ústavy – může lidskému životu přinést mnoho užitku. Tato rovnováha mezi venkovem a urbanismem je považována za ústřední pro světonázor Třetí pozice, neboť přímo či nepřímo určuje mnohem více programu Třetí pozice.

HROZBA VLÁDY PENĚZ

Žádná zdravě uvažující osoba nemůže vážně popřít to, že peníze, láska k nim a tahanice za nimi, ovládají moderní svět v míře dosud nevídané v dějinách lidstva. Vzrůstající právo na existenci jednotlivců, rodin, komunit, regionů, národů a kultur je determinováno údajnou „ekonomickou životaschopností“, jako by peníze byly jedinou úrovní důležitosti ve všech klíčových otázkách života. Jinými slovy, peníze, které byly původně jen pomocným prostředkem k usnadnění života ve stále složitější společnosti, se staly soudcem všech věcí v životě a společnosti.

Taková perverze pravého řádu se nepřekvapivě stala v groteskním měřítku bídou a hrůzou, které způsobily a působí: cynicky vyprovokované války; hladomory; znečištění; genocidy; bídu s nouzí; sociální manipulaci; konzumentarismus; sebevraždu mládeže; rozšířený alkoholismus; rozpadající se rodiny atd. Třetí pozice tvrdí, že peníze nejsou ničím jiným než pokorným služebníkem člověka a společnosti, pouhým služebníkem, který musí být nucen pracovat pro společné dobro všech, a to jak uvnitř, tak mezi národy. Dále tvrdíme, že vzhledem k tomu, že moderní bankovní systém praktikuje nejrafinovanější lichvu jakou svět kdy poznal, z toho vyplývá, že budeme usilovat o jeho zničení a nahrazení systémem sociálního bankovnictví založeném na kryté měně.

V důsledku toho budou všechny dluhy, ať už domácí, národní nebo mezinárodní, které vycházejí z lichvy, zrušeny bez náhrady a majitelé bank budou nuceni k restituci svým nešťastným obětem. Třetí pozice je přesvědčena, že mezinárodní finance pod kontrolou sionistů jsou jedním z největších zel moderního světa, a proto je nepřítelem vůči programu Třetí pozice.

POSTOJ TŘETÍ POZICE K SOUKROMÉMU VLASTNICTVÍ

Třetí pozice věří, že existuje způsob vlastnictví – v průmyslu, v zemědělství, v domácích kruzích -, který jde daleko za nelidskou a nespravedlivou koncentraci způsobenou kapitalismem a socialismem, a který je kromě toho, že je především praktický, také dokonale přirozený a v souladu s lidskou povahou. V anglicky mluvícím světě je tato alternativa známá jako distributismus, alternativa vyvinutá a popularizovaná dvěma anglickými spisovateli, Hilaire Bellocem a G.K. Chestertonem.

Tato forma vlastnictví se odehrává v ekonomice, která je decentralizována na nejmenší, životaschopné celky, což vede k velkému množství výrobních a servisních družstev, malých podniků, řemeslných dílen, struktur cechů, řemeslných sdružení, malých podniků, rodinných firem a rodinných hospodářství či zemědělských podniků. Je to způsob vlastnictví, který podporuje individuální iniciativu a tvořivost, a přesto tak činí pouze v rámci společného dobra. Je to přirozené spojení individuální svobody se sociální spravedlností.

Vzhledem k celkovému selhání socialismu, jeho nepřirozené byrokracii a neefektivnosti a vzhledem k vykořisťování a hrubé nerovnosti, které vyplývají z tzv. „volného trhu“, tj. z kapitalismu, je zřejmé, že distributismus bude sociálně-ekonomickým krédem 21.století.

SVĚTOVÁ NÁRODNOSTNÍ REVOLUCE

Vzhledem k tomu, že Třetí pozice usiluje o vybudování nového společenského řádu (nikoliv sionistického Jednoho světa – NWO), který uznává, že všechny národy a kultury, které dodržují základní principy této politické deklarace Třetí pozice, musí všichni její přívrženci úzce spolupracovat v duchu vzájemné důvěry a podpory.

Od okamžiku vítězství národní revoluce v určité části světa to znamená vítězství všech členů Třetí pozice a vyplývá z toho to, že každý přidružený člen Třetí pozice musí být připraven poskytnout morální, finanční nebo technickou pomoc jak je to jen možné všude tam, kde by se objevila autentická národně-revoluční situace.

Parochialismus je doba, kdy ideologie Jednoho světa (One World) usiluje o totální vítězství a je naprostou negací všeho, co my vyznáváme, a je tedy silně odmítána Třetí pozicí.

– –

1 Iniciovaná antikřesťanskými judeo-zednáři.

2 Mezinárodním židovstvem chápeme skupinu nejbohatších elitních rodin, které jsou vůdčí představitelé mezinárodního sionisticko-kabbalisticko-talmudského židovstva.

3 Odmítáme falešné a nanejvýš drzé tvrzení zaseté zednáři a opakované jejich legiemi, socialisty a liberály, že veškerá moc pochází z lidu. Naopak jsme přesvědčeni, že veškerá moc pochází od Boha, jako Tvůrce všeho viditelného a neviditelného.