Politická strana Národní demokracie v roce 2018 přejala ideu stavovského státu do svého programu pro 2018 – 2048, jak uvádí. Pojďme se podívat, co se píše na jejich stránkách o stavovském státu: 

“Konečný stav působení naší politické strany spojujeme s dosažením nové organizace státního života, zavedení stavovského státu. V tomto uspořádání dojde k mnoha pozitivním společenským změnám, a proto mnoho dalších bodů tohoto volebního programu tím pozbyde platnosti.

Jako východisko ze současného společenského a morálního marasmu nabízíme vizi stavovské společnosti. Kromě celkového přirozeného očistného působení na společnost si od stavovského uspořádání slibujeme zejména návrat výrobních prostředků do co největšího počtu českých rukou, což by přispělo k vyšší životní úrovni pracujících a k omezení sociálních výdajů.

Ve stavovském státě zůstanou zachovány atributy demokratického právního státu, stavovský stát není opozicí k demokratickému právnímu státu, nýbrž jeho formou.

Podrobně je vize stavovského státu rozpracována v knize Ladislava Malého „Stavovský stát“. V kostce by se dala struktura stavovského státu shrnout následovně:

Správní řízení státu

Základní život společnosti se odvíjí v obcích, které mají svůj řád. Občané obce volí v přímých volbách svého starostu, napříč stavy, a současně s ním i šéfa obecní policie. Zvolený starosta poté vyhlásí datum, do kterého se mají zapisovat uchazeči o místo v zastupitelské radě.Občané v obci poté v volbách zvolí tuto radu. Rada zastupitelstva obce zvolí představenstvo obce, které spolu se starostou v obci po určitou zákonnou dobu vládne. Obec má maximální subsidiaritu. K tomu musejí být uzpůsobeny i toky peněz z daní apod., které z velké části zůstávají v obci.

Dalším stupněm řízení jsou okresy. V čele okresů stojí hejtman dosazený ministrem vnitra spolkové (republikové) vlády (viz dále). Jeho úkolem je sledovat práci v obcích daného okresu a sledovat toky peněz.

Protože Česká republika bude decentralizovaným státem, vzniknou čtyři země: Čechy, Morava, Slezsko a hlavní město Praha, které spolu tvoří Českou spolkovou republiku (zkratka ČSR) a jsou spravovány vlastními Zemskými sněmy. Bude zrušen správní systém krajů, existují jen větší okresy a země.

Struktura profesních stavů

Napříč českou společností se vytvoří určitý počet profesních stavů, jejichž počet necháme k posouzení jak odborníkům, tak i národnímu diskurzu (jako modelový příklad uveďme, že jich bude patnáct). Každý z těchto patnácti stavů musí zvolit své představenstvo – grémium. Toto grémium pak zvolí svého hlavního představitele. President profesního stavu se spolu s grémiem stará o zájmy příslušníků svého stavu a problémy v rámci svého stavu – to je základní předloha.

Z hlediska volebního práva nebude nikdo oproti současnému stavu omezen – volba proběhne tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, podle zásad poměrného zastoupení. Do stavů mohou patřit (a tudíž mít právo volit) občané starší 18ti let.

Řízení národní společnosti

V každé spolkové zemi lidé sdružení v profesních stavech zvolí ve svém profesním stavu delegáty pro Zemský sněm. Při počtu například patnácti stavů a čtyřech delegátech za každý stav by měl každý ze čtyř zemských sněmů 60 poslanců. Zemský sněm zvolí svého zemského hejtmana. Zemský hejtman jmenuje svou radu, jenž má pravomoci vlády v té které spolkové zemi. Každá země je řízená svým vlastním sněmem (radou) a hejtmanem, existuje subsidiarita.

Další volby jsou už celoplošné, napříč stavy – jsou to volby do celostátního Stavovského parlamentu. Probíhají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, podle zásad poměrného zastoupení. Počet je omezen na několik poslanců za každou zemi, protože veškerá tíha řízení spočívá na Zemských sněmech.

President republiky je volen v přímých volbách, napříč stavy, celým národem. President republiky je volen na určité období. President republiky sám sestavuje spolkovou (republikovou) vládu, jmenuje osoby, jež on uzná za vhodné (v podstatě se jedná o prezidentský systém vlády). Kromě toho ze všech čtyř zemí je zemskými hejtmany jmenováno do Rady presidenta několik delegátů, vzniká Rada poradců. Rada kontroluje a vrací zákony k dopracování Sněmovně, slouží prezidentovi jako poradní orgán.

Ministr vnitra spolkové vlády jmenuje okresní hejtmany do okresů všech zemí státu. Kromě toho ministru vnitra podléhají celorepublikové četnické jednotky, jež mají své stanice v obcích a okresech.

Systém správního řízení na všech stupních státu má zákonem dané zpětné vazby, takže například při neschopnosti vlády či samotného presidenta může být tento republikovým parlamentem či Ústavním soudem odvolán.

Nezbytnou podmínkou pro bezporuchový chod stavovské společnosti je vytvořit atmosféru vstřícného jednání v Parlamentu, v Zemských sněmech apod., i mezi jednotlivými stavy, jejich vzájemnou kolegialitu, což by se příznivě odráželo na výsledku jejich činnosti. Vzhledem k tomu, že by byly odstraněny stranické politické zájmy, jako tomu bylo v liberálním systému, stavům majícím mezi sebou paritu, by v podstatě mělo jít o klíčový zájem – zajistit národu klidný a pokojný život, bránit navenek národní zájmy a v neposlední řadě snažit se o vysoký stupeň moderní fungující ekonomiky.”

Další body programu pro stavovské zřízení z dílny Národní demokracie najdete zde a zde.

Stavovský stát 2021